Maesteg

Town Council

Cyngor Tref

Maesteg

Annwyl Syr/Fadam

 

GORCHYMYN CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR (DIWYGIO RHIF xx) GORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODI SIFIL) 2013 202-             

 

Rwyf wedi atodi er gwybodaeth ichi Hysbysiad mewn perthynas â’r cynnig i gyflwyno cyfyngiad ar lwytho a dadlwytho unrhyw bryd yn unol â’r manylion yn yr Hysbysiad a atodwyd ac a ddangosir ar y lluniad a atodwyd Cyf EB22.12.

 

Sylwch fod rhaid i unrhyw wrthwynebiadau i’r cynigion neu sylwadau arnynt, ynghyd â’r seiliau dros eu gwneud, gael eu hanfon mewn ysgrifen ac wedi’u cyfeirio at K Watson, Prif Swyddog – Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Rheoleiddiol – Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB neu drwy’r e-bost at Jane.Dessent@bridgend.gov.uk, erbyn 14/04/2023.    

 

Hyderaf fod hyn yn dderbyniol ond os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r mater hwn, cysylltwch â mi. Mae’r Cyngor yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg, caiff unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ei hateb yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi wrth ymateb.

 

Yn gywir,

 

K Watson, Prif Swyddog Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi Corfforaethol – Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr.

AMG

 

 

Dear Sir/Madam

 

RE: BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES)(CIVIL ENFORCEMENT) ORDER 2013 (AMENDMENT No.xx ) ORDER 202-

 

I attach for your information Notice in respect of the proposal to introduce a prohibition of loading and unloading at any time restriction as detailed in the attached Notice and shown on the attached drawing Ref EB22.12.

 

Please note that any objections or representations to the proposals, together with the grounds on which they are made, must be sent in writing addressed to   K Watson,    Chief Officer – Legal, HR & Regulatory Services  – Chief Executive’s Directorate, Bridgend County Borough Council, Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB  or by email to Jane.Dessent@bridgend.gov.uk  by the 14/04/2023.    

 

I trust that this is acceptable however please contact me should you require any further information in respect of this matter.The Council welcomes receiving correspondence in Welsh, any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh  and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

 

Yours faithfully,

 

K Watson, Chief Officer Legal and Regulatory Services, Human Resources and Corporate Policy – Chief Executive’s Directorate.

ENC

 

TRA001-1322 NOTICE 1 Cym

TRA001-1322 NOTICE 1

EB22.12 Printed

MAESTEG

TOWN COUNCIL

Town Council Offices, Talbot Street, Maesteg, CF34 9BY
Tel: 01656 732 631
Email: clerk@maestegcouncil.org

Office Hours:
Monday to Friday
9am to 1pm

Copyright © Maesteg Town Council 2021

Skip to content