Maesteg

Town Council

Cyngor Tref

Maesteg

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Council as the Highway Authority for Maesteg in exercise of its powers under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than 7 days from the date of this Notice to make an Order which will temporarily introduce the restriction set out in the schedule below.

The Order is in the interest of public safety as recent inspections of the bridleway revealed that the surface of the route had been severely eroded resulting in a risk to users of it and so is unsafe for the public to use. A temporary closure is required to conclude the investigations and design work and then to implement the necessary works.

The Order will come into force on 28/03/2022. The Order will continue in force for a maximum period of six months or until the works are completed whichever is the sooner. 

 

Schedule

 

  1. No pedestrian, cyclist or equestrian shall proceed on Bridleway 46 Maesteg from the southern bank of the Nant Sychbant and proceeding in a generally south south-easterly and then south westerly direction to its junction with Footpath 46C Maesteg for approximately 220 metres.

 

The restriction shall however only apply at such time and to such extent as shall from time to time be indicated by traffic signs prescribed by the Traffic Signs Regulations and General Directions 2016.

 

The alternative route for pedestrians travelling in a southerly direction is via Bridleway 46 Maesteg, Footpath 46B Maesteg, the maintainable highway from Gelly Eleanor to Llan Road, Footpath 16 Llangynwyd Middle and Footpath 46C Maesteg and vice versa when travelling in a northerly direction.

There is no alternative route for equestrians and cyclists.

 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR

GORCHYMYN (CAU DROS DRO) (LLWYBR CEFFYLAU 46 MAESTEG) 2022

 

RHODDIR RHYBUDD DRWY HYN fod y Cyngor fel yr Awdurdod Priffyrdd ar gyfer Maesteg, gan arfer ei bwerau dan Adran 14(1) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd), yn bwriadu ymhen dim llai na 7 niwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gwneud Gorchymyn fydd yn cyflwyno dros dro y cyfyngiad a eglurir yn yr atodlen isod.

Mae’r Gorchymyn er budd diogelwch y cyhoedd gan fod archwiliadau diweddar ar y llwybr ceffylau wedi dangos bod wyneb y llwybr wedi cael ei erydu’n ddifrifol, gyda’r canlyniad bod yna berygl i’r rhai sy’n ei ddefnyddio a’i fod felly yn anniogel i’r cyhoedd ei ddefnyddio. Mae angen ei gau dros dro er mwyn cwblhau’r ymchwiliad a’r gwaith cynllunio ac wedyn gwneud y gwaith angenrheidiol.

Daw y Gorchymyn i rym ar 28/03/2022. Bydd y Gorchymyn yn parhau mewn grym am gyfnod o chwe mis ar y mwyaf neu hyd nes y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, p’un bynnag fydd y cyntaf.

Atodlen

 

  1. Ni chaiff unrhyw gerddwr, beiciwr na marchog fynd ymlaen ar hyd Llwybr Ceffylau 46 Maesteg o lan ddeheuol Nant Sychbant gan deithio mewn cyfeiriad de de-ddwyreiniol yn gyffredinol ac wedyn mewn cyfeiriad de-orllewinol hyd at ei gyffordd â Llwybr Troed 46C Maesteg am oddeutu 220 metr.

 

Ni fydd y cyfyngiad yn weithredol, fodd bynnag, ond ar y cyfryw amser ac i’r cyfryw raddau ag y dangosir o bryd i’w gilydd gan arwyddion traffig a ragnodwyd gan Reoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2016.

 

Y ffordd amgen i gerddwyr sy’n teithio i gyfeiriad y de yw ar hyd Llwybr Ceffylau 46 Maesteg, Llwybr Troed 46B Maesteg, y briffordd y gellir ei chynnal o Gelli Eleanor hyd at Heol y Llan, Llwybr Troed 16 Llangynwyd Ganol a Llwybr Troed 46C Maesteg ac i’r gwrthwyneb wrth deithio i gyfeiriad y gogledd.

Nid oes llwybr amgen ar gyfer marchogion a beicwyr.

 

Click here to view the map of the affected area

MAESTEG

TOWN COUNCIL

Town Council Offices, Talbot Street, Maesteg, CF34 9BY
Tel: 01656 732 631
Email: clerk@maestegcouncil.org

Office Hours:
Monday to Friday
9am to 1pm

Copyright © Maesteg Town Council 2021

Skip to content