Maesteg

Town Council

Cyngor Tref

Maesteg

BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

EMERGENCY FOOTPATH CLOSURE

(FOOTPATH 14 & 19 MAESTEG)

THE BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL, as the Traffic Authority for Maesteg, hereby gives notice that under Section 14(2)(b) of the Road Traffic Regulation Act 1984, no person shall proceed along the following: –

  • That section of Footpath 14 Maesteg approximately 634 metres north west from the north western boundary of No.47 Kings Terrace, Nantyffyllon proceeding in a general east south-easterly direction then in a general southerly direction for approximately 564 metres to its junction with Footpath 19 Maesteg.
  • That section of Footpath 19 Maesteg from its junction with Footpath 14 Maesteg proceeding in a general south south-westerly direction for approximately 303 metres to a point 339 metres south west from the north western boundary of No.47 Kings Terrace, Nantyffyllon.

The restriction is in the interest of public health and safety as a result of required urgent forestry operations meaning that it is unsafe for the public to use. An emergency closure is needed to protect the public as there is danger that there is an increased risk to members of the public using the footpaths.

The closure is to be effected from 7th February 2024 for a maximum period of 21 days.

The alternative route for pedestrians travelling in a northern direction is via Footpath 17 Maesteg, Footpath 13 Maesteg, and Footpath 15 Maesteg and vice versa when travelling in a southerly direction.

FP 14 & 19 MAE Plan

CYNGOR BWRDIESTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984

CAU LLWYBRAU TROED BRYS

(LLWYBR TROED 14 A 19 MAESTEG)

Mae CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR, fel Awdurdod Traffig Maesteg, yn hysbysu drwy hyn, yn unol ag Adran 14(2)(b) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, na chaiff unrhyw berson deithio ar hyd y canlynol: –

  • Y darn hwnnw o Lwybr Troed 14 Maesteg tua 634 metr i’r gogledd-orllewin o ffin ogledd-orllewinol Rhif 47 Kings Terrace, Nantyffyllon yn parhau i gyfeiriad cyffredinol y dwyrain de-ddwyrain ac yna i gyfeiriad cyffredinol y de am tua 564 metr i’r gyffordd â Llwybr Troed 19 Maesteg.
  • Y darn hwnnw o Lwybr Troed 19 Maesteg o’r gyffordd â Llwybr Troed 14 Maesteg yn parhau i gyfeiriad cyffredinol y de de-orllewin am tua 303 metr i bwynt 339 i’r de-orllewin o ffin gogledd-orllewinol Rhif 47 Kings Terrace, Nantyffyllon.

Mae’r cyfyngiad er budd iechyd a diogelwch y cyhoedd o ganlyniad i weithrediadau coedwigaeth gofynnol brys sy’n golygu nad yw’n ddiogel i’r cyhoedd eu defnyddio. Mae angen trefniadau cau brys i ddiogelu’r cyhoedd gan fod perygl y bydd mwy o risg i aelodau’r cyhoedd sy’n defnyddio’r llwybrau troed.

Bydd y cyfnod cau yn parhau mewn grym am hyd at 21 diwrnod.

Y llwybr amgen i gerddwyr sy’n teithio i gyfeiriad y gogledd yw trwy Lwybr Troed 17 Maesteg, Llwybr Troed 13 Maesteg, a Llwybr Troed 15 Maesteg ac i’r gwrthwyneb wrth deithio i gyfeiriad y de.

FP 14 & 19 MAE Plan

MAESTEG

TOWN COUNCIL

Town Council Offices, Talbot Street, Maesteg, CF34 9BY
Tel: 01656 732 631
Email: clerk@maestegcouncil.org

Office Hours:
Monday to Friday
9.30am to 1.30pm

Copyright © Maesteg Town Council 2023

Skip to content