Maesteg

Town Council

Cyngor Tref

Maesteg

BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL

(MAESTEG BUS STATION ACCESS ROAD, MAESTEG)

(PROHIBITION OF WAITING AND LOADING/UNLOADING)

TEMPORARY TRAFFIC ORDER 2022

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Council in exercise of its powers under Section 14(1) and 15(8)(b)(i)  of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) and all other enabling powers intends  to make an Order which will temporarily introduce the restriction set out in the schedule below.

 

The Order is necessary to restrict parking for highway safety and is in the interest of public safety.       

 

The roads subject to the Order were restricted by Notice dated 5th May 2022 as set out in the schedule below under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, and the Order will continue in force the restriction introduced by the Notice.                                                

 

The Order will come into force on the 23/05/2022 and will continue in force the restrictions imposed by the Notice dated the 5th May 2022, for a maximum period of 18 months.

 

Schedule  

No person may cause any vehicle to wait or to load/ unload at any time on the following sections of the Maesteg Bus Station Access Road:

1.From the bus station entrance at the junction of Church Street for approximately 41.5 metres on the South side of the Access Road.

2.From the bus station entrance at the junction of Church Street for approximately 45.5 metres on the North side of the Access Road.

 

The restriction however shall only apply at such time and to such extent as shall from time to time be indicated by traffic signs prescribed by The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016.

 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR  

(FFORDD FYNEDIAD GORSAF FYSIAU MAESTEG, MAESTEG)

(GWAHARDD AROS A LLWYTHO/DADLWYTHO)

GORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO 2022

 

RHODDIR RHYBUDD DRWY HYN fod y Cyngor gan arfer ei bwerau dan Adran 14(1) a 15(8)(b)(i) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) a’r holl bwerau galluogi eraill yn bwriadu gwneud Gorchymyn fydd yn cyflwyno dros dro y cyfyngiad a eglurir yn yr atodlen isod.

 

Mae’r Gorchymyn yn angenrheidiol i gyfyngu parcio er mwyn diogelwch y briffordd ac mae er budd diogelwch y cyhoedd.

 

Cafodd y ffyrdd sy’n destun y Gorchymyn eu cyfyngu drwy Hysbysiad dyddiedig y 5ed o Fai 2022 fel yr eglurir yn yr atodlen isod dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a bydd y Gorchymyn yn cadw mewn grym y cyfyngiad a gyflwynwyd gan yr Hysbysiad. 

 

Daw y Gorchymyn i rym ar 23/05/2022 a bydd yn cadw’r cyfyngiadau, a osodwyd gan yr Hysbysiad dyddiedig y 5ed o Fai 2022, mewn grym am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf.

 

Atodlen

Ni chaiff yr un person beri i gerbyd aros na llwytho/dadlwytho ar unrhyw amser ar y rhannau canlynol o’r Ffordd Fynediad i Orsaf Fysiau Maesteg:

1.O fynedfa’r orsaf fysiau wrth gyffordd Stryd yr Eglwys am oddeutu 41.5 metr ar ochr Ddeheuol y Ffordd Fynediad.

  1. O fynedfa’r orsaf fysiau wrth gyffordd Stryd yr Eglwys am oddeutu 45.5 metr ar ochr Ogleddol y Ffordd Fynediad.

 

Ni fydd y cyfyngiad yn weithredol, fodd bynnag, ond ar y cyfryw amser ac i’r cyfryw raddau ag y dangosir o bryd i’w gilydd gan arwyddion traffig a ragnodwyd gan Reoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2016.

 

Traffic Plan –  TRA001-1273 PLan

MAESTEG

TOWN COUNCIL

Town Council Offices, Talbot Street, Maesteg, CF34 9BY
Tel: 01656 732 631
Email: clerk@maestegcouncil.org

Office Hours:
Monday to Friday
9am to 1pm

Copyright © Maesteg Town Council 2021

Skip to content