Cyngor Tref MAESTEG Town Council

Welcome to the website of Maesteg Town Council

Croeso cynnes i wefan Cyngor Tref Maesteg

This website aims to give you a flavour of the work that Maesteg Town Council undertakes on behalf of the communities that we serve. Though not the principal Authority in the area, Maesteg Town Council invests a substantial amount of money each and every year into the local community and has responsibility for a range of services.  We are responsible for the up-keep of the local Rights of Way footpaths; we maintain and purchase grit and litter bins through an annual rolling programme; we organise and fund the Christmas Lights Parade every year; we donate significant sums of money to local groups and organisations; through partnership working, we fund environmental and capital project programmes to enhance our communities. 

We also liaise closely with Bridgend County Borough Council in all matters relating to the Maesteg area.

You can easily navigate your way through the tabs just above to find out more about Maesteg, search for your local Councillor, read the Minutes of previous meetings or to get in touch with us directly at the Council Offices.  Our Photo Gallery section will give you information and photographs on our scenic Rights of Way as well as our town centre floral displays and our annual Christmas Lights parade.

Nod y wefan hon yw rhoi blas i chi o'r gwaith mae Cyngor Tref Maesteg yn ei wneud ar ran y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.  

Er nad yr Awdurdod blaenllaw yn yr ardal ydyw, mae Cyngor Tref Maesteg yn buddsoddi swm sylweddol o arian i mewn i'r gymuned leol bob blwyddyn ac mae ganddo gyfrifoldeb dros amrywiaeth o wasanaethau. Ni sy'n gyfrifol am gynnal y llwybrau Hawl Tramwy lleol; rydym yn cynnal a phrynu biniau graean trwy raglen dreigl flynyddol; rydym yn trefnu ac yn ariannu'r Parêd Goleuadau Nadolig bob blwyddyn; rydym yn rhoddi symiau sylweddol o arian i grwpiau a sefydliadau lleol; drwy gydweithio â'n partneriaid, rydym yn ariannu rhaglenni amgylcheddol a phrosiectau cyfalaf i wella'n cymunedau.  

Rydym hefyd yn cydweithio'n agos gyda Chyngor Sir Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr ym mhob mater sy'n berthnasol i ardal Maesteg.  

Mae'n hawdd darganfod mwy am Faesteg trwy lywio'ch ffordd trwy'r tabiau sydd uwchlaw. Gallwch chwilio am eich Cynghorydd lleol, darllen Cofnodion cyfarfodydd blaenorol neu gysylltu'n uniongyrchol â ni yn Swyddfeydd y Cyngor. 

Share on Social Media